Regulamin sklepu internetowego - delorentis.pl

§ 1 - Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy deLorentis.pl, dostępny pod adresem URL wym www.delorentis.pl jest własnością firmy Tolonensis Creation wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP .749-206-08-26, REGON .160284430.

2. Niniejszy Regulamin sklepu deLorentis.pl określa zasady korzystania i sprzedaży w sklepie internetowym, a wraz z dokumentem o ochronie danych osobowych stanowi integralną część umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 - Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – firma Tolonensis Creation.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.delorentis.pl

6. Regulamin - regulamin sklepu internetowego deLorentis.pl

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto - konto klienta w Sklepie, gdzie gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 3 - Kontakt ze Sklepem

Tolonensis Creation
Skarbka z Gór 140 A lok.21
03-287 Warszawa
info@tolonensis;com
+ 48 515 295 700

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy :
ING Bank, Katowice.
IBAN : 16 1050 1025 1000 0092 6820 7793 (złoty)
IBAN : PL68 1050 1025 1000 0092 6820 7827 (euros)
SWIFT : INGBPLPW

§ 4 - Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

§ 5 -  Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji i podać niezbędne dane: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego oraz adres elektroniczny.

2. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 6 - Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”.

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/ oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7.

§ 7 -  Oferowane metody płatności i dostawy

1. Płatność za pobraniem.

2. Płatność przelewem.

3. Płatności przez Przelewy24.

4. Płatności przez PayPal.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Metody i koszty dostawy znadują się na stronie Dostawy.

§ - 8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po złożeniu Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz informuje o przyjęciu do realizacji. Potwierdzenie to następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia np. z powodu czasowej niedostępności Produktu, Sprzedawca informuje o tym Kupującego drogą mailową, a jeśli Klient dokonał zapłaty zwraca przekazaną zapłatę na jego konto.

3. Zamówienie jest realizowane w ciagu 3 dni roboczych licząc od następnego dnia po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§ 9 -  Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu tego rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie oświadczenia i przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą na adres sklepu, a Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

3. Skutki odstąpienia od Umowy:

  • a. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia i zwrotu produktu wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrotu płatności dokona na konto użyte przy zakupie,
  • b. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu.
  • c. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta i na jego specjalne zamówienie.l

§ 10 - Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty i Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. Produkty objęte są gwarancją 2 lata.

§ 11 - Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2 Kupujący będący Konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • a. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.
  • b Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.
  • c. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12 - Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca wymieniony w § 1.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  • a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13 -  Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.